Mặc Giang - Flowery Substance in His PoemMẶC GIANG - CHẤT HOA TRONG THƠ
Để trở thành con người ý nghĩa, danh tiếng và hữu ích trong cuộc đời, ngoài cái tên thế danh ra, chúng ta có thêm một, hai hoặc ba cái tên khác nữa gọi là bút hiệu, đạo hiệu, biệt hiệu…Thế danh là cái tên gia đình do cha mẹ, người thân hoặc người thương của chúng ta đặt ra; Bút hiệu hay bút danh là cái tên viết văn hoặc viết thơ do chính mình thích và đặt ra. Đạo hiệu là cái tên đạo hoặc cái tên pháp danh do sư phụ hoặc thầy mình đặt ra. Biệt hiệu là cái tên riêng biệt và khác biệt do mình hoặc người khác đặt ra…
To become meaningful, illustrious and useful person in life, apart from the worldly name, we have another one, two or three names more called pen name, unworldly name, alias, etc. The worldly name is family name named by our parents, relatives, lovers; Pen name is the name of writing literature or poetry liked and named by oneself. Unworldly name is religious name or Dharma name named by our master or teacher. Pseudonym is distinct and different name named by one or the others, etc.   

Trong bài viết này, bút hiệu và đạo hiệu được đề cập. Bút hiệu là Mặc Giang và đạo hiệu là Nhật Tân, tên của một vị thi sĩ và tu sĩ. Bên cạnh bút hiệu và đạo hiệu, chúng ta tìm hiểu rõ “Chất Hoa”trong thơ Mặc Giang dưới đây. Theo các nhà tướng số học, cái tên có liên quan tới cái tâm và cái thân một phần. Cái tên ý nghĩa và đẹp đều có ảnh hưởng tới con người chúng ta không ít. Sau đây, người viết lần lượt đi vào định nghĩa và tìm hiểu các vấn đề trên.
In this writing, pen name and unworldly name are mentioned. Pen name is Mặc Giang and unworldly name is Nhật Tân, whose name is poet and monk. Besides pen name and unworldly name, we learn clearly about “Flowery Substance" in Mặc Giang’s poetry below. According to persons of physiognomy and astrology, their names relate to their mind and body partially. The meaningful and beautiful name affects our human life not little. Hereafter, writer, in turn, enters into defining and finding out about the foregoing matters.

Mặc Giang ( Mò Jiāng) là một từ Hán Việt là bút hiệu của một thi sĩ. Mặc () có nghĩa là tĩnh mịch, tĩnh lặng, bình thản, thanh thản, trầm lặng, yên lặng, trong lặng, lắng trong, sáng suốt, thấu suốt…Giang ( Jiāng) có nghĩa là sông, cũng có nghĩa là dòng nước của con sông. Ở trong ngữ cảnh này, Giang có nghĩa thứ hai. Mặc Giang có nghĩa là dòng nước trong lặng của con sông. Nhờ dòng nước trong, ta mới thấy được cát, rác rến và lá cây. Nước trong chỉ cho cái tâm tĩnh lặng của thi sĩ. Nhờ tâm tĩnh lặng nên thi sĩ mới sáng tác ra rất nhiều bài thơ hay mang nhiều khía cạnh và góc độ khác nhau như đạo Pháp, dân tộc, quê hương, làng xóm, vùng miền, cha mẹ…  
Mặc Giang ( Mò Jiāng) that is a Sino-Vietnamese word is a poet’s pen name. Mặc () means silence, quietness, calmness, tranquility, serenity, stillness, purity, clearness, perspicuity, lucidity, penetration, etc. Giang ( Jiāng) that means river also means the current of the tranquil water of river. In this context, Giang has the second meaning. Mặc Giang means the current of the tranquil water of river. Thanks to the current of the clear water, we can see the sand, litter and leaves. The tranquil water is shown for the poet’s still mind. Thanks to the still mind, the poet composes very many good poems bringing many various aspects and angles like the Dharma Path, the People, homeland, villages, regions, parents, etc.


Mặc Giang[1] là bút hiệu của một nhà Sư, đạo hiệu là Nhật Tân ( Rì Xīn). Nhật () là ngày; Tân ( Xīn) là mới. Nhật Tân có nghĩa là ngày mới. Với bút hiệu ‘Mặc Giang,’ mỗi ngày mỗi ngày mới, thi sĩ sáng tác ra nhiều bài thơ mới để cống hiến cho đời và cống hiến cho đạo. Vậy, Mặc Giang vừa là nhà thơ thời đại vừa là nhà Sư nhập thế. Thơ của ông xuất hiện trong âm nhạc, ca nhạc và trên nhiều trang web điện tử khác nhau, đa dạng và phong phú bởi vì ông viết thơ bằng cái tâm hỷ tâm xả như nước lã, ngõ ngách nào thơ ông cũng chảy tới, vùng miền nào thơ ông cũng có mặt, không vụ lợi cá nhân. Ông viết thơ bằng cái tâm cộng đồng, cái tâm tập thể, cái tâm vô ngã vị tha, nên thơ ông đi vào đạo rất dễ và vào đời cũng không khó, đối tượng nào có đủ duyên bắt gặp thơ ông đều cũng ưa chuộng.
Mặc Giang[2] is pen name of Master, whose Dharma name is Nhật Tân ( Rì Xīn). Nhật () means day; Tân ( Xīn) means new. Nhật Tân means new day. With the pseudonym ‘Mặc Giang,’ every day every day is new, the poet composes multiple new poems to be devoted to the world and to the Dharma Path. Therefore, Mặc Giang is both the poet of the age and Master entering into life. His poems appears in music, song and on many various, multiform and abundant electronic web pages because he writes poetry in his joyful and unattached mind like water, every nook and cranny his poems flow freely, every region his poems, which are also present, are not for personal benefit. He has written poetry in the community mind, the collective mind, the selfless and altruistic mind, so his poetry has been entered into the Dharma Path very easily and into life not difficultly as well, any object that has enough conditions to encounter his poetry also loves it.

Với bút hiệu như vậy, với đạo hiệu như vậy và với cái tâm như vậy, ông đã và đang đóng góp rất nhiều bài thơ hay cho nhân thế. Thơ của Mặc Giang mang nhiều chủ đề khác nhau, đa dạng và phong phú, trong đó đối với người viết bài này, chủ đề nổi bậc là chủ đề “Chất Hoa” trong thơ của ông. Trong bài thơ “Đóa Hoa Ðạo Ðức,” ông có đề cập tới hoa, ông viết thơ theo kiểu độc thoại vừa viết vừa trả lời:
With such a pen name, with the Dharma name like this and with the mind like that, he has contributed and is contributing many good poems to human life. Mặc Giang’s Poetry brings many various, multiform amd plentiful subjects, among them, towards writer of this writing, the salient topic is “the Flowery Substance” in his poetry. In the poem of “the Ethical Flowers,” he mentions flowers, he writes poetry in the style of soliloquy both writes and answers it:
  

Đóa hoa đạo đức là hoa gì
Tìm khắp trần gian chẳng thấy chi
Tìm khắp chợ hoa, đều chẳng có
Chưa từng nghe nói đó hoa chi.    
“The moral flowers are what flowers,  
Searching for them all over the world is not found
Searching for them throughout a flower market has nothing
Never hearing and speaking what the flowers are.


Đóa hoa đạo đức là hoa chi
Ai biết, làm ơn chỉ giúp đi
Ai cũng lắc đầu, nghe lạ quá
   Xưa nay chẳng biết đó hoa gì.
The ethical flowers are what flowers
Those who knows them, please help us
Everyone who also shakes their heads hears strangely
For a long time, nobody has khown what the flowers are.
Đạo đức đơm hoa, mới tuyệt kỳ
Mọc từ sân hận với mê si
Ươm phân phiền não, tưới ô uế
Mà kết thành hoa mới lạ hì.

The ethics which blossom get wonderful,   
Sprout from anger with passion and delusion,
Cultivate fertilizer of defilements, water impureness,   
And crystallize flowers that get marvellous.
Này này lẳng lặng lắng tai nghe
Lục dục thất tình thoát biển mê
Sen nở lìa bùn sao kiếm được
 Là hoa đạo đức, khó chi hè.

By the way, keep quiet and listen attentively
Six passions seven feelings escaped from the sea of lust
Lotus which blooms parts from the mud, how to seek for it   
Being the ethical flowers found is not difficult.
Đóa hoa đạo đức nở từ tâm
Thánh thiện nguồn căn kết nội hàm
Bóng tối không còn mây khuất nữa
 Đêm trong bừng tỏa ánh trăng rằm.
The ethical flowers bloom from the heart
The holy roots are originated from comprehension
The darkness is no longer covered by a cloud
The clear night is pervaded by the full moon.
Đóa hoa đạo đức nở trong lòng
Chốt khóa ngục tù đã mở thông
Bốn biển không giam bờ ốc đảo
Thỏng tay vào chợ bước thong dong.
The ethical flowers blossom in the heart  
The key and lock of jail opened freely
Four seas of the space are the shores of oases
Loosing one’s hands to go to market and walking leisurely.


Đóa hoa đạo đức nở tâm hồn
Tự độ độ tha nhưng xả buông
Nhân ngã trống không, lìa bỉ thử
Hư vô đâu có trói càn khôn.
The ethical flowers bloom in one’s soul
Self-assistance and selflessness-assistance but let go
The others and one that are empty are separated from that and this  
Nothingness cannot tie heaven and earth.
Đạo đức do mình, hãy tạo đi
Tự ươm, tự bón, đừng lo gì
Vun phân, tưới nước thường xuyên vậy
            Thơm ngát hương lành chớ khó chi.    
        
The ethics are created by oneself,
Cultivated by oneself, manured by oneself, do not worry about something,
To manure and to water is requently done like this
Fragrance of gentle perfume is not much difficult.


Nếu mình không có, chẳng ai cho
Đừng sống hoa hòe, xịt, trét, tô
Đừng bám bề ngoài mà vẽ phết
       Da sần, mặt sũi, chóng tàn khô.     
  
If one does not have the ethics, no one gives them
Do not live lusciously, spray, daub, beautify
Do not adhere to the surface but to paint
The rough skin and unsmooth face rapidly fade away.  

Đóa hoa đạo đức ngát thanh lương
Độc thọ khai hoa vạn thọ hương
Như đóa vô ưu tuyệt diệu đó
 Một phương lan tỏa đến muôn phương. 
    
The ethical flowers pervade coolness
The only tree blooms, ten thousand trees have many influences on its fragrance  
  As flower of non-affliction is wonderful
Its direction pervades throughout all directions.
Đóa hoa đạo đức thật không lường
Như nước cam lồ rũ pháp vương
Sắc sắc không không bừng bát nhã
          Đến nhà, còn chận hỏi chi đường.       

How unmeasurable the ethical flowers are!
As the holy water is sprinkled with the Dharma king
Form form emptiness emptiness pervades Prajña
                          Coming home nowhere to stop asking the way.             
                    Đóa hoa đạo đức ấy do anh                     
Do chị, do em, sống chí thành
Không khổ, không làm người khác khổ
Như mây trắng xóa giữa trời xanh.
The ethical flowers are made by you,
Who live sincerely;
Who are not suffered, do not make the others suffered
Like a dazzling while cloud in the blue sky. 
Đóa hoa đạo đức mỗi con người
Thân thiện hòa vang, kết đẹp tươi
Tiến bước trên con đường Tứ Thánh
Đóa hoa đạo đức mỉm môi cười.
(Mặc Giang – Đóa Hoa Đạo Đức – Tháng 10 – 2008)
The ethical flowers of everyone
That live in friendship, harmony, beauty and freshness;
That move forward on the path of the Four Noble Truths
The The ethical flowers have a smile on one’s lips.    

(Mặc Giang – The Ethical Flowers – Oct. 2008)


Nhìn sự thật của sự vật bằng con mắt thiền quán, theo ý nghĩa tu tập, chúng ta biết rất rõ trong rác có hoa, trong phiền não có Bồ đề, trong khổ đau có hạnh phúc…Ngược lại, theo ý nghĩa không tu tập, trong hoa có rác, trong Bồ đề có phiền não, trong hạnh phúc có khổ đau …
Hoa và rác là nghĩa đen, nghĩa bóng của rác là các phiền não tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến, khổ đau…và nghĩa bóng của hoa là Bồ đề, hạnh phúc, an lạc, tự tại, giải thoát…

Looking at the truth of the things through the meditative eyes, according to the cultivated meanings, we know very clearly in rubbish there are flowers, in defilements there is Bodhi, in suffering there is happiness, etc. Conversely, according to uncultivated meanings, in flowers there is rubbish, in Bodhi there are defilements, in happiness there is suffering, etc.
Flowers and rubbish are the literal senses, the figurative senses of rubbish are defilements of lust, anger, delusion, arrogance, doubt, wrong view, suffering, etc. and the figurative senses of flowers are Bodhi, happiness, peacefulness, easiness, liberation, etc.

Trong hoa và trong rác đều có chất tàn phai, chất héo úa, chất vô thường, vô ngã, tươi mát, vững chãi, thảnh thơi, an lạc, giải thoát…Quá trình tu tập là quá trình chuyển hóa tham, sân, si, mạn, nghi…và là quá trình gặt hái những hoa trái an lạc và hạnh phúc cho tự thân và cho tha nhân ngay trong cuộc đời này.
In flowers and in rubbish, there are the substance of fading away, that of droop, that of impermanence, no-self, freshness, firmness, leisure, peacefulness, deliberation, etc. The training process is the process of transforming greed, anger, delusion, arrogance, doubt, etc. and is the process of gathering flowers and fruits of peacefulness and happiness for the others and for oneself right in this life.

Thật vậy, trong đời sống hằng ngày, chúng ta khéo biết tận dụng thời gian thích hợp để tu tập, để làm việc thiện, nói việc thiện và nghĩ việc thiện để đem lại hoa trái lợi ích cho mình, lợi ích cho người và lợi ích cho tất cả, thì chúng ta có thể chuyển rác thành hoa, phiền não thành Bồ đề, và khổ đau thành hạnh phúc. Tu là để chúng ta thấy được hoa trong rác, Bồ đề trong phiền não, hạnh phúc trong khổ đau…Từ đó, chúng ta khơi dậy và đánh thức những hạt giống hoa, Bồ đề và hạnh phúc trong thân tâm ta bằng cách thực tập, nuôi dưỡng và tưới tẩm những lời nói ái ngữ và dễ thương, những lời nói chánh niệm và tỉnh giác trong từng phút từng giây đích thực của sự sống.

Indeed, in our daily life, we skillfully know to take advantage of suitable time to train, to do the good, to say the good and think of the good to bring flowers and fruits of benefit to ourselves, to the others and to all, we can transform rubbish into flowers, defilements into Bodhi and suffering into happiness. Cultivation is for us to see flowers in rubbish, Bodhi in defilements, happiness in suffering, etc. From there, we wake up and arouse the seeds of flowers, Bodhi and happiness in our body and mind by practicing, fostering and watering speeches of likeableness  and loving, those of right mindfulness and awareness in every minute every second of the authenticity of life.
Tu không phải là một sớm một chiều mới thành công được mà cần phải trải qua thời gian năm tháng tu tập, rèn luyện, thử thách, kham nhẫn, chịu đựng và khắc phục mọi chướng duyên của cuộc sống. Quá trình tu tập giỏi là quá trình ôm ấp, nhận diện và chuyển hóa tâm hành bất thiện thành tâm hành thiện. Trong suốt cả cuộc đời, nhiệm vụ cao thượng của chúng ta là tu tập giải thoát các ràng buộc, là nuôi dưỡng lòng từ bi đối với mọi loài và mọi người và là chuyển hóa những bước đi, cử chỉ, lời nói, ý nghĩ và việc làm của chúng ta cho thuần thục, thuần tịnh và thuần lạc để đem lại an lạc và hạnh phúc cho số đông. 
Cultivation that does not have the short time to succeed needs to spend the period of year and month cultivating, training, testing, enduring, bearing and surmounting all the obstacles to our life. The well-cultivating process is the process of embracing, identifying and transforming unwholesomely mental formations into wholesomely mental formations. Throughout our life, our high mission is to train and free ties, is to bring up the heart of loving kindness and compassion towards all living things and living beings and is to transform our steps, gestures, speeches, thoughts and doings maturely, spotlessly and peacefully to bring peacefulness and happiness to the many.   

Trong quá trình thanh lọc và chuyển hóa, chúng ta không thể nào lìa rác phiền não mà chúng ta có thể thấy Bồ đề được. Dựa vào các phiền não để chúng ta tu tập, nhận diện, chuyển hóa chúng và tìm ra những hoa trái an lạc và hạnh phúc ngay trong thân và trong tâm chánh niệm và tỉnh giác của chúng ta. Chỉ cần áp dụng và thực tập lời Phật dạy một cách uyển chuyển, vững chãi và thảnh thơi trong từng trú xứ và trong từng thời gian thích hợp, thì chúng ta có thể chuyển hóa tà kiến thành chánh kiến, tà tư duy thành chánh tư duy, tà ngữ thành chánh ngữ, tà nghiệp thành chánh nghiệp, tà mạng thành chánh mạng, tà tinh tấn thành chánh tinh tấn, tà niệm thành chánh niệm, tà định thành chánh định, khổ đau thành hạnh phúc, vân vân và vân vân.
In the process of purification and transformation, we cannot avoid rubbish of affliction that we can search out Bodhi. Depending on defilements is for us to cultivate, identify, transform them and find out flowers and fruits of peacefulness and happiness right in our body and mind of mindfulness and awareness. Only needing and practicing the Buddha’s teachings flexibly, stably and leisurely in every suitable place and time, we can transform wrong view into right view, wrong thought into right thought, wrong speech into right speech, wrong action into right action, wrong livelihood into right livelihood, wrong effort into right effort, wrong mindfulness into right mindfulness, wrong concentration into right concentration, suffering into happiness, so on and so forth.
Dựa vào gương bụi để lau bụi để thấy được ánh sáng tuệ giác trong gương. Dựa vào con người tứ đại[3] và ngũ uẩn[4] để làm thơ làm văn để cống hiến cho đời và cống hiến cho đạo, để hướng tới hoa trái an lạc và hạnh phúc đích thực nơi tự thân và tha nhân ngay trong cuộc đời này.
Basing on a dusty minor to clean dust to see the light of insight in the minor. Basing upon man of four great elements[5] and five aggregates[6] to make poems and literature to be devoted to life and the Dharma Path and to forward flowers and fruits of authentic peacefulness and happiness to the others and ourselves right in this life.
Do vậy, lìa phin não để kiếm Bồ đề điều đó không thể xảy ra, lìa khổ đau để kiếm hạnh phúc điều đó không thể kiếm được, lìa gương bụi để kiếm ánh sáng ngoài nó điều đó không thể xảy ra, lìa con người phàm phu để kiếm quả vị thánh bên ngoài con người chính nó điều đó không thể xảy ra.
Therefore, abandoning defilements to seek for Bodhi, that thing does not happen; keeping away from suffering to look for happiness, that thing cannot find out; staying away from the dusty minor to search for the light outside the first, that thing cannot happen; parting ordinary person to look for a fruit of saint outside person himself, that thing cannot happen. 
Một người tu giỏi phải tìm thấy Bồ đề trong phiền não, hạnh phúc trong khổ đau, minh trong vô minh, chất liệu thánh trong con người phàm phu…Chúng ta hiểu và thực hành được như vậy, thì an lạc và hạnh phúc thấm nhuầm thân tâm.     
A well-cultivated person must find Bodhi in defilements, happiness in suffering, clear understanding in ignorance, the substance of sage in human being, etc. We understand and practice so, peacefulness and happiness are imbued with our body and mind.
Thực vậy, mình là con người duyên sinh và giả hợp, dựa vào con người này, mình có thể kiếm được những giá trị châu báu, những quả vị an lạc và giải thoát của bậc thánh trong con người mà mình đã có. Quên và đánh mất con người, chúng ta không tìm thấy được những chất liệu ấy. Vậy, Bồ đề và hạnh phúc, vững chãi và thảnh thơi, an lạc và giải thoát được thanh lọc từ các phiền não tham, sân, si, mạn, nghi…được tìm thấy từ nơi con người tu tập và chuyển hóa của chính mình.
Indeed, we are persons of depending on other conditions and elements; basing on them, we can find precious values, fruits of peacefulness and freedom of saint in people we have had. Forgeting and losting people, we cannot find the substances. So, Bodhis and happiness, firmness and easiness, peacefulness and liberation that are purified from the defilements of desire, anger, delusion, doubt, pride, etc. are found out from people of cultivation and transformation of ourselves.

          Đạo đức đơm hoa, mới tuyệt kỳ
Mọc từ sân hận với mê si
Ươm phân phiền não, tưới ô uế
Mà kết thành hoa mới lạ hì.
The ethics which blossom get wonderful,   
Sprout from anger with passion and delusion,
Cultivate fertilizer of defilements, water impureness,   
And crystallize flowers that get marvellous.
Đạo đức do mình, hãy tạo đi
Tự ươm, tự bón, đừng lo gì
Vun phân, tưới nước thường xuyên vậy
Thơm ngát hương lành chớ khó chi.
The ethics are created by oneself,
Cultivated by oneself, manured by oneself, do not worry about something,
To manure and to water is requently done like this
Fragrance of gentle perfume for us is not much difficult.
Đóa hoa đạo đức ấy do anh
Do chị, do em, sống chí thành
           Không khổ, không làm người khác khổ           
Như mây trắng xóa giữa trời xanh.”
The ethical flowers are made by you,
Who live sincerely;
Who are not suffered, do not make the others suffered
Like a dazzling while cloud in the blue sky.
Chúng ta biết hoa được làm bằng phấn sáp, dầu thơm, nước hoa…, hoa mau tàn phai và biến đổi. Hoa được làm bằng phân, rác, không khí, ánh sáng mặt trời, nhân công…, hoa bị vô thường chi phối. Nhưng hoa được làm bằng đạo đức ta gọi là hoa đạo đức, không bị vô thường chi phối; hoa được làm bằng sự tu tập, bằng uy nghi tế hạnh, bằng sự thực tập chánh niệm và tỉnh giác…không bị vô thường chi phối, vượt thoát thời gian và không gian, chất liệu của nó rất vững chãi và thảnh thơi đối với hành giả an lạc và giải thoát.
We know flowers which are made of cosmetics, scent, perfume, etc. quickly fade away and change. Flowers which are made of fertilizer, rubbish, air, sunlight, workers, etc. are dominated by impermanence. But flowers which are made of the ethics we call ethical flowers are not dominated by impermance ; flowers which are made of cultivation, of fine impressiveness, of practice of right mindfulness and awareness, etc. are not dominated by impermanence, are beyond time and space, their substance is very solid and at ease towards practitioner of peacefulness and deliberation.  
“Nếu mình không có, chẳng ai cho
Đừng sống hoa hòe, xịt, trét, tô
Đừng bám bề ngoài mà vẽ phết
   Da sần, mặt sũi, chóng tàn khô.”   
If one does not have the ethics, no one gives them
Do not live lusciously, spray, daub, beautify
Do not adhere to the surface but to paint
The rough skin and unsmooth face rapidly fade away.  
Hương trong các loài hoa,
Không ngược bay chiều gió,
Nhưng hương người đức hạnh,
Ngược gió khắp tung bay.
           (Kệ Pháp Cú số 54)            

Fragrance in species of flowers,
Not flying against directions of the wind,
But fragrance of virtuous persons,
Against the wind, it still flies.
(Dhammapada, verse 54)
“Đóa hoa đạo đức ngát thanh lương
Độc thọ khai hoa vạn thọ hương
Như đóa vô ưu tuyệt diệu đó
Một phương lan tỏa đến muôn phương.”
The ethical flowers pervade coolness
The only tree blooms, ten thousand trees have many influences on its fragrance 
   As flower of non-affliction is wonderful
Its direction pervades throughout all directions.

Với cái nhìn tương tức, chúng ta biết hoa được làm bằng rác và sen được bằng bùn. Rời rác thì chẳng thấy hoa, rời bùn thì chẳng thấy sen. Sen làm từ bùn thì sen mới có giá trị. Hoa làm từ rác thì hoa mới thơm, đẹp và tươi mát. Dĩ nhiên, chúng còn phải phụ thuộc vào các yếu tố khác nữa như phân bón, nhân công, nước, không khí, ánh sáng mặt trời…
With the interdependent sight, we know flowers which are made of rubbish and lotus which is made of the mud. Leaving rubbish, we do not see flowers, leaving the mud, we do not see lotus. Lotus which is made from the mud has the value. Flowers which are made from rubbish is fragrant, beautiful and fresh. Of course, they must also depend on other elements such as fertilizer, workers, water, air, sunlight, etc.    
Cũng vậy, Bồ đề được thanh lọc từ phiền não thì Bồ đề mới có giá trị tuệ giác. Dĩ nhiên, chúng ta phải trải qua quá trình tu tập và rèn luyện thân tâm của chúng ta cho thuần thục và hoàn hoàn hảo thì chúng ta có thể trở thành bậc đống lương cho đạo Pháp và cho dân tộc và có thể đem lại niềm tin vững chãi cho số đông.
Likewise, Bodhi, which is purified from defilements, has the value of insight. Of course, we must spend the process of cultivating and training our body and mind maturely and perfectly, we can become pillars of the Dharma Path and the people and can bring firm confidence to the many.
Chúng ta biết mặc dù sen, bùn, hoa, rác…có vô thường, nhưng chúng ta dựa vào chúng để tìm thấy các ý nghĩa đích thực của nó. Bùn và rác ở đây chỉ cho thân tâm phiền não, vọng đọng, ô uế… Sen và hoa ở đây chỉ cho thân tâm an lạc, vững chãi và thảnh thơi của hành giả.
We know although lotus, mud, flowers, rubbish, etc. are impermanent, we depend on them to find their authentic meanings. The mud and rubbish here symbolize the body and mind of affliction, officiousness, impurity, etc. Lotus and flowers here represent practitioner’s peaceful, solid and leisurely body and mind.
Quá trình tu tập là quá trình ôm ấp, nuôi dưỡng, nhận diện và chuyển hóa thân tâm phiền não, vọng đọng, ô uế… thành thân tâm an lạc, giải thoát, vững chãi và thảnh thơi. Thực vậy, một khi mà vô minh, phiền não và khổ đau được thanh lọc và thuần tịnh, thì ánh sáng tuệ giác, an lạc và hạnh phúc tỏa chiếu và hiển bày. Tu là để chúng ta đạt được ánh sáng tuệ giác, an lạc và hạnh phúc trong thân và trong tâm của mỗi chúng ta, từ đây chúng ta có thể đem ánh sáng tuệ giác, an lạc và hạnh phúc tới cho nhiều người. 
The process of cultivation is the precoess of cuddling, bringing up, recognizing and transforming the body and mind of affliction, officiousness, impurity, etc. into them of peacefulness, liberation, solidity and easiness. Indeed, once ignorance, defilements and suffering are purified and matured, the light of insight, peacefulness and happiness shine and appear. Cultivation is for us to obtain the light of insight, peacefulness and happiness in the body and mind of each of us, from here, we can bring the insight, peacefulness and happiness to many persons.

Xóa màn đêm, ánh vừng đông tỏa rạng
Xóa vô minh, ngọc sáng chiếu minh châu
Hỡi nhân sinh, cùng nhau bước qua cầu
    Đường thánh đức, ta về chân thiện mỹ.[7]
“Darkness is erased, the dawn shines,
Ignorance is wiped out, the brilliant germ lights up the orient pearl,
Oh, human life! striding across the bridge together,
On the virtuous and noble way, we go back to the true, the good and the beautiful.”[8]
Này này lẳng lặng lắng tai nghe
Lục dục thất tình thoát biển mê
Sen nở lìa bùn sao kiếm được
Là hoa đạo đức, khó chi hè.

By the way, keep quiet and listen attentively
Six passions seven feelings escaped from the sea of lust
Lotus which blooms parts from the mud, how to seek for it   
Being the ethical flowers found is not difficult.
Đóa hoa đạo đức nở từ tâm
Thánh thiện nguồn căn kết nội hàm
Bóng tối không còn mây khuất nữa
Đêm trong bừng tỏa ánh trăng rằm.
The ethical flowers bloom from the heart
The holy roots are originated from comprehension
The darkness is no longer covered by a cloud
The clear night is pervaded by the full moon.
Đóa hoa đạo đức nở trong lòng
Chốt khóa ngục tù đã mở thông
Bốn biển không giam bờ ốc đảo
Thỏng tay vào chợ bước thong dong.
The ethical flowers blossom in the heart  
The key and lock of jail opened freely
Four seas of the space are the shores of oases
Loosing one’s hands to go to market and walking leisurely.

Đóa hoa đạo đức nở tâm hồn
Tự độ độ tha nhưng xả buông
Nhân ngã trống không, lìa bỉ thử
  Hư vô đâu có trói càn khôn.” 
The ethical flowers bloom in one’s soul
Self-assistance and selflessness-assistance but let go
The others and one that are empty are separated from that and this   
Nothingness cannot tie heaven and earth.

Khi hoa đạo đức hay hoa từ bi đã đạt được rồi, thì thân và tâm ta rất an lạc và hạnh phúc, viên minh châu và tuệ giác trong ta hiển lộ. Từ đây, chúng ta vững chãi đi trên con đường bình an của các bậc Thánh, ta đi cùng với chính ta và ta đi cùng với tha nhân để làm hiển lộ pháp thân của nhiều người và để thắp sáng lên ánh sáng của chánh Pháp. Muốn thực hiện được như vậy, chúng ta phải chuyển hóa và tháo gở lục dục[9] và thất tình[10] bằng cách giữ thân và tâm chánh niệm và tỉnh giác, hơi thở vào và thở ra có ý thức…
When flowers of viture or those of loving-kindness and compassion have been already obtained,our body mind are very peaceful and happy, the orient pearl in us appears. From here, we steadily go on the peaceful path of Saints, we go together with ourselves and we go together with the others to manifest the Dharma body of many persons and to illuminate the light of the Dharma. Wanting to achieve so, we must transform and remove six desires[11] and seven feelings[12] by keeping our body and mind of right mindfulness and awareness, breathing in and breathing out consciously, etc.   
Chúng ta biết lục dục và thất tình là những hạt giống tiêu cực nằm ở trong thân và trong tâm ta, chúng rọ rạy và biến chuyển trong từng sát na sự sống của chúng ta. Khi những hạt giống này khởi lên, dù là hạt giống thiện hoặc bất thiện, chúng ta cứ vững tâm tu tập để nhận diện và chuyển hóa chúng. Chúng ta bình thản những lời khen chê của thế gian. ‘Bậc trí như vách đá, gió cuồn nộ chẳng lay, lời tán dương công đức, không rung động đôi mày.’[13]
We know six desires and seven feelings which are the negative seeds in our body and mind stir and change in every moment of our life. When the seeds arise, in spite of the wholesome seeds or the unwholesome ones, we keep on the steady confidence of cultivation to identify and transform them. We are placidly before the words of praise and blame in the world. ‘The wise are like the cliffs, the violent wind does not move, the words of deserving praise, which do not shake eyebrows.’[14]        
Là hành giả ngon lành, giữ tâm được như vậy, thì chúng ta bình thản và nhẹ nhàng làm các công việc lợi ích mà chúng ta cần làm, đang làm và sẽ làm để đem lại an lạc và hạnh phúc đích thực cho tự thân và cho tha nhân ngay trong cuộc đời này.
As good practitioners, keeping the mind like this, we steadily and gently do the useful things that we need to do, are doing and shall do to bring authentic peacefulness and happiness to the others and to ourselves right in this life.  
“Đóa hoa đạo đức mỗi con người
Thân thiện hòa vang, kết đẹp tươi
Tiến bước trên con đường Tứ Thánh
       Đóa hoa đạo đức mỉm môi cười.”    
The ethical flowers of everyone
That live in friendship, harmony, beauty and freshness;
That move forward on the path of the Four Noble Truths
The ethical flowers have a smile on one’s lips. 
   
Chúng ta biết một khi mà chúng ta an trú, hành trì và sống với lời Phật dạy trong từng giây từng phút, thân chúng ta an lạc, tâm chúng ta vững chãi, khi ấy hoa đạo đức trong ta hiển bày, chúng ta vững vàng đi trên con đường an lạc của Bụt, của Tổ và của các bậc thánh Tăng. Con đường an lạc mang nghĩa bóng thôi chứ thật ra là ta áp dụng và thực hành lời Phật dạy vào trong đời sống hằng ngày của mỗi chúng ta. Đạt tới giai đoạn này rồi, chúng ta rất an nhiên và tự tại, chúng ta rất vững chãi và thảnh thơi, và chúng ta có thể đem ánh đạo vàng tới cho số đông.

We know once we abide, train and live with the Buddha’s teachings in every second and every minute, our body is peaceful, our mind is solid, at that time the ethical flowers in us appear, we steadily go on the peaceful path of the Buddha, that of Patriarch and that of the noble Sangha. The peaceful path brings the figurative senses, but in fact, we apply and practice the Buddha’s teachings into daily life of each of us. Having reached to this stage already, we are very leisurely and relaxed, we are very stable and at ease, and we can bring the light of the golden Dharma to the many.

Hoa ưu bát, ngát hương vườn chân lý
Hoa từ bi, thắm nhuận khắp muôn phương
Hỡi nhân sinh, mau cất bước lên đường
        Chắp tay nguyện, Đạo Vàng tươi sáng mãi.[15]

“Udumbara flowers pervade the garden of the truth
Flowers of lovind-kindness and compassion penetrate through all directions,
Oh, human life! quickly striding on the way
Our hands are clasped to vow together, the golden Dharma is forever bright.”[16]    
                                                           
Tóm lại, qua những gì được đề cập ở trên, mỗi chúng ta là một bông hoa đạo đức, mỗi chúng ta là một đóa hoa từ bi, mỗi chúng ta là một thi si Mặc Giang và mỗi chúng ta là một thầy Nhật Tân để mỗi ngày chúng ta có thể hiến tặng một câu thơ, một đoạn thơ, một bài thơ và nhiều hơn nữa cho quê hương, cho đạo Pháp, cho dân tộc, cho mình, cho người và cho tất cả. Để kết thúc bài viết này, tác giả tập làm một vài câu thơ để biếu tặng quý vị xem nó dưới đây cho dzui.
In brief, through the foregoing things, each of us is an ethical flower, each of us is a flower of lovind-kindness and compassion, each of us is a poet Mặc Giang and each of us is a master Nhật Tân so that everyday we can dedicate a sentence of poem, a paragraph of poem, a poem and more to homeland, to the Dharma path, to the people, to us, to the others and to all. To sum up this writing, the author practices making some sentences of poem to dedicate them to you seeing them below for joy. 
  
Hoa đạo đức thấm nhuần trong tâm trí,
Hoa từ bi thấm đượm cả non sông.
Mỗi chúng ta là mỗi nhà thi sĩ,
Tặng cho đời những hoa trái thơm ngon.
Dù mai đây xa cách vạn dặm đường,
Chúng ta mãi là người con của Bụt,
Đem ánh sáng từ bi cho đạo Pháp
   Đem tình thương trang trải khắp muôn phương.  
                             Dù gian lao cực khổ biết dường nào,                      
                Nhưng vững chãi là vượt qua tất cả.         

The ethical flowers penetrate into the mind,
Flowers of loving-kindness and compassion are fully filled with mountains and rivers.
Each of us is each of poet,
Offering the world sweet-delicious flowers and fruits.
Although tomorrow is far away from thousands of the route,
We are forever the Buddha’s spiritual children,
Bringing the light of loving-kindness and compassion to the Dharma Path,
Bringing love to spread over all directions.

However we meet much arduousness and miserableness, 
with steady and wholehearted minds, we can overcome all.[1]       Quý vị đánh chữ Mặc Giang vào khung Google.com, nhấn phím enter quý vị có thể tìm thấy nó xuất hiện nhiều  trang web điện tử khác nhau.
[2]       You type the word of Mặc Giang into a text box of google.com, press the enter key, you can find it to appear on  differently electronic websites.                 
[3]        Tứ đại: Đất, nưóc, lữa và gió;
[4]        Ngũ uẩn: Sắc, thọ, tưởng hành và thức.
[5]        Four great elements: Earth, water, fire and wind;               
[6]        Five Aggregates: Form, feelings, perception, mental, formation and consciousness. 
[7]         Như trên.
[8]          Ibid.
[9]         Lục dục: 1/ Sắc dục (ham muốn nhìn thấy sắc đẹp), 2/ Thinh dục (ham muốn nghe âm thanh êm dịu), 3/  Hương dục (ham muốn ngửi mùi thơm dễ chịu), 4/ Vị dục (ham muốn ăn đồ ăn ngon miệng), 5/ Xúc dục   (ham muốn sắc thân sung  sướng), 6/ Pháp dục (ham muốn ý nghĩ được thỏa mãn).                              
[10]         Thất tình: 1/ Hỷ (vui mừng), 2/ Nộ (phẫn nộ), 3/ Ai (bi ai), 4/ Lạc (vui sướng), 5/ Ái (ân ái, yêu mến), 6/  Ố (ghét), 7/ Dục (tham dục).                          
[11]         Six desires: 1) Desirous form (desiring to see the glamour), 2/ Desious hearing (desiring to hear the soft sound),    3/ Desirous perfume,  4/ Desirous flavor (desiring to eat appetizing eatibles),  5/ Desirious touch (desiring the body of enjoyment), 6/   Desiring Dharma (desiring the thought to be satisfied).
[12]         Seven feelings: 1/ Rejoicing, 2/ Indignation, 3/ Mournfulness, 4/ Gladness, 5/ Cuddle, 6/ Dislike, 7/ Greed.       
[13]        Xem Kệ Pháp Cú số 81, bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu (Như đá tảng kiên cố, Không gió nào  lay động, Cũng vậy, giữa khen chê, Người trí không giao động).
[14]       See Dhammapada, verse 81, The Most Venerable Thich Minh Chau’s version (As a solid boulder, there is no  a wind stirring it. Likewise, the words of praise and blame cannot shake the wise’s mind).
[15]         Mặc Giang Hoa Đạo Pháp – Tháng 4 – 2007.        
[16]          Mặc Giang – Flowers of the Dharma Path – April 2007.

                                                                                                                                                     
      
        
                                                                                       
Vietnamese Page               Main Home Page              English Page