Đức Quan Âm


Mẹ Hiền Quan Thế Âm
 


Như quý vị biết Mẹ hiền Quan Thế Âm (Quan Yin/Avalokiteshvara), Người có tình thương lớn, có khả năng hoan hỷ và lắng nghe những tiếng đau khổ của chúng sanh. Mỗi khi ta gặp hoạn nạn, một lòng ta tha thiết nghĩ tới Mẹ hiền, thì Mẹ hiền sẽ hiện ra ngay và giúp đỡ chúng ta được tai qua nạn khỏi.
  Compassionate Mother Quan Thế Âm

As you know Compassionate Mother Quan Thế Âm (Quan Yin/Avalokiteshvara), who has the great love, has the ability to be happy to listen to sounds of beings’ suffering. Each time we are in distress, we think wholeheartedly about Compassionate Mother, who will be immediately present, help us get out of danger.


Trong cuộc sống hằng ngày, Cha ta có thể là một đức Mẹ hiền Quan Thế Âm, Mẹ ta có thể là một đức Mẹ hiền Quan Thế Âm, và con ta có thể là một đức Mẹ hiền Quan Thế Âm bằng xương bằng thịt có mặt với ta ngay trong cuộc sống hiện tại.

In everyday life, our daddy can be a Compassionate Mother, our mom can be a Compassionate Mother, and our child can be a Compassionate Mother in the flesh who is present with us right in the present life.


Khi ta gặp khó khăn, ta cầu khẩn Mẹ hiền Quan Thế Âm một cách tha thiết, thì Mẹ hiền sẽ hiện ra ngay và cứu giúp chúng ta liền. Lúc ấy, chúng ta được an vui và hạnh phúc bởi vì hạnh phúc của mình chính là hạnh phúc của Ba và của Má mình, an lạc của mình chính là an lạc của con cái mình, và tình thương của Ba và của Má mình chính là tình thương của Đức Mẹ hiền Quan Thế Âm. Ngược lại, trong đời sống hằng ngày, nếu chúng ta không cố gắng tu tập, thì bất hạnh của mình chính là bất hạnh của tất cả.


When we meet with difficulties, we call upon Compassionate Mother Quan Thế Âm wholeheartedly, the Mother will appear immediately and help us at once. At that time, we will get peaceful and happy because our happiness is mainly our parents’ happiness, our peacefulness is mainly our children’ peacefulness, and our parents’ love is mainly Compassionate Mother Quan Thế Âm’s love. Conversely, in our daily lives, if we do not attempt to cultivate, our unhappiness is mainly unhappiness of all.


Chúng ta hiểu và thực hành được như vậy, thì an lạc và hạnh phúc có khả năng thấm nhuần và làm mát dịu thân tâm của chúng ta.
Bây giờ xin mời các bạn cùng nhau thực tập thầm niệm danh hiệu Đức Mẹ hiền Quan Thế Âm 15 phút nha.

Thở vào, mình thầm niệm NAM MÔ ĐỨC BỒ TÁT MẸ HIỀN QUAN THẾ ÂM.


Thở ra, mình cũng thầm niệm NAM MÔ ĐỨC BỒ TÁT MẸ HIỀN QUAN THẾ ÂM.


We understand and practice like this, peacefulness and happiness have the ability to permeate and make our bodies and minds cool and fresh.

Now please invite you to jointly practice silently reciting the names of Compassionate Mother Quan Thế Âm about 15 minutes.

(Please Click to watch this slide show)

Breathing in, we silently recite NAMO LORD BODHISATTVA COMPASSIONATE MOTHER QUAN THẾ ÂM (NAMO LORD AVALOKITASVARA BODHISATTVA).

Breathing out, we silently recite NAMO LORD BODHISATTVA COMPASSIONATE MOTHERQUAN THẾ ÂM (NAMO LORD AVALOKITASVARA BODHISATTVA).Khi niệm danh hiệu Mẹ hiền tới đâu, mình nhớ rõ tới đó. Mình niệm từng chữ, từng câu trong từng hơi thở vô và hơi thở ra có ý thức, chánh niệm và rõ ràng.


Mỗi buổi sáng thức dậy, khi sinh hoạt cá nhân xong, mình có thể thực tập như vậy khoảng 15 phút. Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, mình có thể thực tập như vậy khoảng 15 phút. Thực tập đều đặn, chắn chắn chúng ta sẽ được nhiều an lạc. 


When reciting the 10 names of Compassionate Mother, we will clearly remember our having recited the 10 names of Hers. We recite every word, every sentence in every in-breathing and out-breathing with awareness, mindfulness and clarity.

Every morning getting up, when we finish doing personal activities, we can practice the same as above about 15 minutes. Every evening before going to sleep, we can practice the same as above about 15 minutes. We practice so regularly, certainly we will get much peacefulness.
Trước khi xe chạy, mình ngồi thoải mái trong xe, cho máy nổ, mình bắt đầu thầm niệm danh hiệu Đức Mẹ Hiền Quan Thế Âm khoảng 10 lần. Mình luôn cầu nguyện Đức Mẹ Hiền Quan Âm gia hộ, che chở, và hộ trì cho con, lái xe tới nơi, về tới chốn bình yên và an toàn.Mình thực tập được như vậy đều đặn, thì năng lượng tình thương của Đức Mẹ Hiền Quan Thế Âm có thể tưới tẩm và thấm sâu vào thân tâm của mỗi chúng ta.

Kính chúc Quý vị an vui và hạnh phúc trong đời sống hằng ngày!


Thích Trừng Sỹ

Before driving, sitting comfortably in our car, opening engine, we start to silently recite the names of Compassionate Mother Quan Thế Âm about 10 times. We always pray to Lord Compassionate Mother to support, protect, and uphold peaceful energies to us who drive to places and back home safely and securely.

We practice like this regularly, loving energies of Lord Compassionate Mother Quan Thế Âm are able to water and penetrate deeply into the body and mind of each of us.

May you all be peaceful and happy in your daily lives!

By Thích Trừng SỹNhân dịp lễ vía Đức Quan Âm, trang nhà chúng con xin thành kính giới thiệu những vần thơ của Thầy Trừng Sỹ về Đức Mẹ Hiền Quan Âm.
Thơ Về Đức Mẹ Hiền Quan Thế Âm

(Ven. Thích Trừng Sỹ)


Niệm Đức Quan Âm phước sanh
Lễ Đức Quan Âm trở thành từ bi


 Bài thứ nhất:
         Đức Mẹ Hiền Quan Thế Âm

             Nam Mô Đức Mẹ Hiền Quan Thế Âm
             Chúng con xin đốt nén hương trầm
             Dâng lên Đức Mẹ Hiền Cứu khổ
             Cho người an lạc hết trầm luân.

             Hôm nay, lễ vía Đức Mẹ Hiền:
             Chúng con xin nguyện hết não phiền
             Ước mơ được thấy Đức Bồ Tát
             Khi chúng con nguyện Mẹ đến liền.


Kính Đức Quan Âm Mẹ Hiền
Chúng con thực tập hành thiền thân tâm.
Xin Đức Mẹ Quan Thế Âm
Cho con hạnh phúc hàng ngày an vui
Cho con được nở nụ cười
Từ bi như Phật để đời nở hoa
Hôm nay, chúng con thiết tha
Dâng lên Chư Phật bài ca tâm thành,
Xin nguyện khắp cõi an lành
Cho thế hệ trẻ tiến nhanh thái bình.            Bài thứ hai:
                        Vía Đức Quan Âm

Hôm nay, Vía Đức Quan Âm,
Ba mươi hai ứng hóa thân của Ngài
Xoá tan đau khổ trần ai
Ngài đã ban phát Mười Hai nguyện lành
Và cả nguyện Ngũ Bách Danh
Chúng con đảnh lễ, chí thành tụng Kinh
Phổ Môn cứu độ chúng sinh,
Mọi người hạnh phúc, thái bình khắp nơi.
Dù cho vật đổi sao dời
Dù cho vạn vật trong đời hoại đi
Nhưng chỉ tấm lòng từ bi
Luôn luôn giữ mãi những gì lạc an.

       Bài thứ ba:
         Kính lạy Đức Quan Thế ÂmKính lạy Đức Quan Thế Âm
Chúng con hết những thăng trầm ngày qua
Những gì tội lỗi quá đà
Chúng con sám hối tánh tà trong tâm
Nhờ lạy Mẹ Hiền Quan Âm
Hạt giống Phật Pháp nảy mầm đẹp xinh.
Kính lạy Đức Đại Từ Bi
Chúng con xin sám nghiệp si bao đời
Đức Quan Âm thật tuyệt vời
Chúng con thấy được sáng ngời chân như
Chúng con học được hạnh Từ
Chúng con biết được kính thương muôn loài.        Bài cảm tác của Phật tử Pháp Tuệ:

                         Đọc bài Đức Mẹ Hiền Quan Âm
                         Lòng con thanh thản trong thân tâm
                         Xin nhớ Niệm Phật trong hơi thở
                         Nam Mô Đức Mẹ Hiền Quan Âm

                        Ngày xưa, con lầm lỗi quá nhiều
                        Nay đọc được bài pháp cao siêu
                        Con biết Đức Quan Âm Bồ Tát,
                        Cho con ấm áp, hết quạnh hiu.

Con đi từng bước kinh hành
Trong từng hơi thở niệm Danh Mẹ Hiền
Mẹ Hiền Quan Âm linh thiêng
Cho con hết những ưu phiền trong tâm,
Xin thắp một nén hương trầm,
Nam Mô Đức Mẹ Hiền Quan Thế Âm. (3 lần)